Boston University MFA Thesis Exhibition

Catalog design

BU-2016-MFA-Catalog

BU-2016-MFA-Catalog

BU-2016-MFA-Catalog

BU-2016-MFA-Catalog

BU-2016-MFA-Catalog

Spreads for Boston University's 2016 MFA Thesis Exhibitons.